HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

Foto Album Alsó tagozat

ALSO ALBUM resize

Foto Album Felső tagozat

FELSO ALBUM resize

HÍREK, ÚJDON­SÁ­GOK

2019. október 14. Hétfő
Helén, Heléna
A Nap kel 06:12-kor,
nyugszik 17:01-kor.

Hol­nap Teréz, Terézia napja lesz.

MODSZERTANI MUNKAKOZOSSEGEK

Face­book Like Box

A JANCSÓ BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATA

NEM AZ ISKOLÁ­NAK, HANEM AZ ÉLET­NEK TANULUNK ..”

Az oktatás minőségének növelése az euró­pai értékek előtérbe helyezésével, egy nyi­tott, felelősségtel­jes és part­nerközpon­túsá­gon ala­puló működés révén.

A JANCSÓ BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLDE­TÉSE

NYI­TOTT ISKOLA MIN­DEN GYEREK SZÁMÁRA

A Jancsó Benedek Általános Iskola egyenlő esé­lyeken ala­puló, minőségi oktatói– nevelői szol­gál­tatá­sokkal várja min­da­zon megis­merni, tan­ulni, megérteni vágyó gyerekeket, akik sza­kképzett és kreatív tan­testületünk segít­ségével meg­ta­pasz­tal­nák az önművelés, önmeg­valósítás lehetőségeit is egy olyan környezetben, amely a hagy­ományápolást, a helyi kapc­so­la­tokat, valamint az euró­pai értékeket (vagy euró­pai dimen­z­iót) egyaránt támogatja.