Login

HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

FIGYELEM!

Attention

Már­cius 12-​én, csütörtökön fer­tőtlenítésre kerül sor az iskola épületeiben.

A beiratkozás csütörtökön és pén­teken szünetel.

Foto Album Felső tagozat

FELSO ALBUM resize

Foto Album Alsó tagozat

ALSO ALBUM resize

HÍREK, ÚJDON­SÁ­GOK

2020. szeptem­ber 26. Szombat
Jusztina, Pál
A Nap kel 05:47-kor,
nyugszik 17:36-kor.

Hol­nap Adal­bert napja lesz.

MODSZERTANI MUNKAKOZOSSEGEK

Face­book Like Box

11264978 823986561005304 8941689456832623579 n

image
Bonda Anna Mária: az önko­r­mányzat min­den­ben támo­gatja az álta­lam vezetett tanintézményt
A Darkó Jenő Általános Iskolát három éve Bonda Anna Mária föl­dra­jz­tanár igaz­gatja. Azóta a tan­in­tézmény kívül-​belül megszépült, a neb­ulók korsz­erűen beren­dezett ter­mek­ben szívhatják magukba a tudást. Vaká­ció ide vagy oda, az intézményvezetőt az irodájában találtuk.

Az Iskola másként-​hét rend­kívül tar­tal­masra sik­erült, tudtuk meg Bonda Anna Mária igaz­gatótól. „Sep­siszent­györ­gyre vona­toz­tunk, meglá­to­gat­tuk a Diószegi pék­séget, emel­lett a hegyivadász-​alakulat nyílt napján is részt vet­tünk, ezt a fiúk rend­kívül értékelték. Aztán Kéz­di­vásárhe­lyen ellá­to­gat­tunk a moz­iba, a piz­zázás csak hab volt a tortán. Emel­lett a nagy­ob­bak gokar­toz­tak is. Sport­napot is tar­tot­tunk zum­bá­val, focizás­sal, bicikli-​akadályversennyel és cso­por­tos ügyességi játékokkal, de pánkósütő-​napot is szerveztünk.

Az említett héten meglepetésvendégek­ben sem volt hiány. „A három­széki Víz Alatti Kutatá­sok Közpon­tjá­nak alapítója, Szabó Jenő a búvártónál tar­tott volna előadá­sokat a külön­böző iskolák­ból érkező diákc­so­por­tok­nak, azon­ban a ked­vezőtlen időjárás miatt egy előadás ere­jéig bekérezkedtek az iskolába, majd itt ragad­tak. Ugyanakkor a The Euro­pean Nature Trust isko­labusza Dál­nok­ban fogadta a megye települé­seiről érkező osztá­lyokat, így diák­jainkat is, a Regatul săl­batic eln­evezésű oktatói pro­gram részeként, emel­lett együttműködési megál­lapodást is kötöt­tünk velük.”

Hamar a jövő felé terelődik a szó, a közelgő gyerek­nap boldog­nak ígérkezik a dál­noki neb­ulók számára. „Pályáz­tunk egy, az ivói Erzsébet-​táborban eltöl­tendő hétvégére, így június 35. között, a gyerek­nap meghossz­ab­bításaként 90 tan­ulónk táborozhat szinte ingyen.” Itt nem érnek véget a kiruc­caná­sok, évek óta cserediák-​programot szerveznek a cser­szeg­tomaji testvériskolá­val, melynek keretében egy-​egy alka­lom­mal tíz diák és két kísérő pedagó­gus tölt el néhány napot a testvértelepülés tan­in­tézményében. „Június végén fogad­juk a cser­szeg­toma­ji­akat, majd a vis­sza­ú­ton a mi diák­jaink is velük tar­tanak. Vendégein­ket az iskolában szál­lá­soljuk el, étkeztetésük­ben a helyi szülők lesznek segít­ségünkre. Egész napos pro­gramokat szervezünk, általában tar­tal­masan és kelleme­sen tel­nek ezek a csereakciók.”

A tan­ulásra terelődik a szó, és Bonda Anna Mária büszkén említi, hogy a hete­dikes Benő Botond a föl­dra­j­zolimpiát helyettesítő Terra tan­tár­gyvetélkedő megyei sza­kaszán az előkelő 5. helyen végzett, és a 8-​as osztá­lyzat­nak köszön­hetően részt vehet a május 21-​én, Sep­siszent­györ­gyön esedékes orszá­gos megmérettetésen.

A nyol­cadikosok közelgő képességvizs­gája kapc­sán az igaz­gatónő elmondta, a próba-​képességvizsgán 20 száza­lékos volt az átmenési arány, de bízik benne, hogy a vizs­gaered­mények job­bak lesznek, „hiszen tavaly Kovács Anita szín­tízes­sel vette a képességvizsgát.”

A dál­noki iskolában van gyerekután­pótlás, a megújult épület­ben kitűnő körülmények között dol­go­zhat­nak a pedagó­gu­sok, egy tor­naterem és – a ter­vek szerint hamarosan megépülő – új óvoda tenné tel­jessé a képet, véli Bonda Anna Mária. „Emel­lett angol– és matek­tanárra van égető szük­ségünk, arra biz­tatom a pedagó­gu­sokat, bátran válasszák az intézményünket.”

Ettől a hét­től a tanévzáróra és a július második felében esedékes falu­napra is előadás­sal készül­nek az iskola diák­jai, különösen a Fákó Alpár vezette Kékne­fele­jcs nép­táncc­so­port apró előadói, valamint a Har­mó­nia kama­rakórus sorait is erősítő 56 diák.