HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

Foto Album Alsó tagozat

ALSO ALBUM resize

Foto Album Felső tagozat

FELSO ALBUM resize

HÍREK, ÚJDON­SÁ­GOK

2020. február 29. Szombat
Elemér, Osz­vald, Román
A Nap kel 06:35-kor,
nyugszik 17:31-kor.

Hol­nap Albin, Albina napja lesz.

MODSZERTANI MUNKAKOZOSSEGEK

Face­book Like Box

Iskolánk nem csupán a gyerekeké, ahol csak tanítás történik, hanem a településeké, mely­ben part­nereink igényeinek, elvárá­sainak kíván­tunk és kívá­nunk megfelelni.

TAMASI ARON ISKOLA

Mit is jelent a jó hírnév ?

Első­sor­ban egy olyan iskolát, ahol a gyerekek lépésről-​lépésre fejlődve úgy kerül­nek ki a 8.-ik osztály végén, hogy sta­bi­lan megállják a helyüket egy erősebb középiskolában is. Egy olyan iskolát, ahol az alapok tény­leg alapot, talajt nyúj­tanak majd szá­mukra a későbbi tudá­suk befogadásához.

Nálunk a gyerekek úgy ülnek be a padba nap, mint nap, hogy közben jól érzik magukat. Biz­tos van­nak rossz­abb napok is, (hol ninc­senek), amikor min­den kic­sit nehezebben megy, de általánosság­ban elmond­ható, hogy itt a tanárok és tanítók , min­denki azért van és teszi a dol­gát, hogy egy magas szín­von­alú , de kife­jezetten gyerekközpontú , a gyerekek egyéni sajá­tossá­gait is szem előtt tartó oktatás történjen.

Eddigi ered­ményeinkre építve olyan iskola működtetése a célunk, amelyben:

–fejlesztjük a tan­ulók min­da­zon képességeit, ame­lyek nélkülözhetetlenek az élet­ben való boldoguláshoz

–iskolánkban a gyer­mekek korsz­erű tudást nyújtó, sokoldalú és tár­gy­i­la­gos isko­lai oktatás­ban, szeretet­tel­jes , gyerekközpontú nevelés­ben részesülnek

–tan­ulóink gon­do­skodó, szo­ciálisan is érzékeny, csalá­dias iskolában tanulhatnak

–itt egyéni adottsá­gokra alapo­zott szemé­ly­iség és képességfe­jlesztés zajlik

–a tan­ulási nehézségekkel küzdő tan­ulók felzárkóz­tatása és fejlesztése biztosított

–sza­kköreinkkel igyek­szünk a tan­ulók tel­jes érdek­lődési skáláját biztosítani

–min­den tan­uló­nak sokrétű művészeti tevékenysé­gre van lehetősége (zene, tánc)

–tehet­séges tanítványainkat tan­tárgy– és sport­versenyekre is felkészítjük.

TAMASI CLIP resize