To Top

JANCSÓ BENEDEK TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY

Szom­baton, 2017 már­cius 25-​én került sor Gelencén az első alka­lom­mal megren­dezett Jancsó Benedek történelmi emlék­versenyre. A megyei szintű verseny döntő sza­kaszába 10 csapat jutott be. Min­den résztvevő csapat, illetve felkészítő tanár értékes jutalom­ban részesült a Jancsó Alapítvány, Kovászna Megye Tanácsa és más támo­gatók jóvoltából. A verseny házigazdája a Jancsó Benedek Általános Iskola volt.
A végered­mény :
I. helyezés : Gaál Mózes Általános Iskola Barót
II. helyezés : Bod Péter Általános Iskola Cserná­ton
III. helyezés : Apor István Általános Iskola Kézdiszentlélek
IV. helyezés : Jancsó Benedek Általános Iskola Gelence
V. helyezés : Petőfi Sán­dor Általános Iskola Kéz­di­vásárhely
VI. helyezés : Túróczi Mózes Általános Iskola Kéz­di­vásárhely
VII. helyezés : Fejér Ákos Általános Iskola Mikóúj­falu
VIII. helyezés : Kicsi Antal Általános Iskola Torja
IX. helyezés : Bem József Általános Iskola Lemhény
Grat­ulálunk a csapatoknak !

Novem­ber 4-​én, pén­teken sajtótájékoz­tató keretén belül, évente ismétlődő és több iskolára kiter­jedő történelmi témájú tanul­mányi verseny meghird­e­tésére került sor a gelen­cei Jancsó Benedek Általános Iskolában.

A Jancsó Benedek történelmi emlék­verseny, az 1854 novem­berében született, gelen­cei szár­mazású, neves pedagó­gus, pub­licista nevét kapta, aki pedagó­gusként és pub­licis­taként az állami és egy­házi isko­lahálóza­ton kívüli szabadok­tatás megsz­ervezője és nép­sz­erűsítője volt, de sza­kíróként kisebb­ség­poli­tikai és nemzetiségtörténeti tevékenységet is folytatott.

Az eseményen jelen volt házigaz­daként Kovács Zsuzsanna, a Jancsó Benedek Általános Iskola igaz­gató ass­zonya, dr. Jancsó Antal, a Jancsó Alapítvány kuratóri­umi elnöke és Tamás Sán­dor, Kovászna Megye Tanác­sá­nak elnöke.

Köszön­tőjében Kovács Zsuzsanna elmondta: a faluközösség és a helyi iskola nagy gon­dot fordít Jancsó Benedek emlékének ápolására, a Jancsó Alapítván­nyal mega­lakulása óta szoros kapc­so­la­tot tar­tanak, ezért is vál­lalják a verseny házigazdájá­nak szerepét és második sza­kaszá­nak, a szó­beli sza­kasz­nak a lebonyolítását.

Tamás Sán­dor Kovászna Megye Tanác­sá­nak elnöke fontosnak tartja a kezdeményezést, mivel az eddigi tapasz­ta­la­tok azt mutatják, hogy erre igény van, a tanárokon keresztül segíteni kell azokat a diákokat, akik fogékonyak a történelmünk iránt, de ők csak akkor vál­nak érdek­lődőkké, ha a tanárok és szülők erre ösztönzik őket. Kovászna Megye Tanácsa az elmúlt idősza­k­ban is támo­gatója volt Jancsó Benedek szellemi hagy­atéka ápolásá­nak, a következők­ben is mind szervezési kapac­itásá­val, mind anyag­i­lag támo­gatja ezt és a hasonló kezdeményezéseket.

Dr. Jancsó Antal, a Jancsó Alapítvány kuratóri­umi elnöke, beszédében kitért arra, hogy az általa vezetett alapítvány évek óta igyek­szik Jancsó Benedek emlékét ápolni, hiszen ez a kiváló széke­lyem­ber min­den mag­yar ember pél­daképe lehet, akinek emlékét jövőben 10. alka­lom­mal ünnep­lik Gelencén a Jancsó Napok keretén belül. Éppen ezért a kuratórium úgy dön­tött, hogy a történelmi emlék­verseny méltó megem­lékezés lesz erre az alkalomra.

A verseny a VII-​VIII. osztá­lyos diákok­nak szól, célja, hogy Széke­lyföld tan­ulói számára lehetőséget teremt­sen szülőföld­jük bemu­tatására, a székelység életének, kultúrájá­nak, történelmének, neves szemé­ly­iségeinek megis­merésére és az ismeretek korsz­erű fel­dol­go­zására, nem utolsó sor­ban, a nemzeti iden­titás­tu­dat elmé­lyítésének segítése.

A sajtótájékoz­tatót követően sza­k­mai beszél­getésre került sor több isko­laigaz­gató jelen­létében a tanul­mányi verseny lebony­olításáról és más szervezési kérdésekről.

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

Școala Gimnazială "Jancsó Benedek " 
Általános Iskola

© All Rights Reserved

Sign in to your account