To Top

FASRANG

FASRANG 2016

Az elmúlt het­ek­ben iskolánk apraja-​nagyja nagy lelkesedés­sel készült a farsangi mulat­sá­gra. Ovi­sok, alsó­sok és fel­sősök külön ren­dezvény keretén belül kreatív, érdekes, vidám , ijesztő maskarák­ban farsan­goltak. Jókedvvel, tánc­cal ijesztet­ték el a telet. Az ovi­sok, a har­a­lyi gyerekek és a gelen­cei előkészítő –IV. osztá­lyos tan­ulók egyéni jelmezek­ben vonul­tak fel a szín­padon, az V-​VIII osztá­lyok tan­ulói pedig ötletes, ere­deti, vic­ces jelenetekkel szórakoz­tat­ták a közön­séget. A jeleneteket három­tagú, pár­tat­lan zsűri bírálta. A különdí­jat a Migrán­sok Gelencén című jelenet­tel az V.B osztály nyerte el, így fel­lépésükkel idén ők képvisel­het­ték iskolánk tan­ulóit a kutúrot­thon­ban megsz­ervezett hagy­ományörző farsangi bálon.

További díjak:

Legjobb pro­duk­ció:

I. díj: VII.B. – Süket Pista temetése

II. díj: VI.B. – Dis­znóvágá­sos esküvő

III. díj: VIII.A – Hófe­hérke és a nyolc törpe

Legjobb jelmez:

I. díj: VIII.B. – Spanyol szoká­sok Gelencén

II. díj: VI.A. – Mickey egér tánciskolája

III. díj: V.A. – Fut­bal­listák és pompomlányok

Dic­séret: VII.A. – Cowboyok

Köszönet illeti az osztá­lyvezetőket, a szervezőket, és min­denkit, aki segített a farsangi mulat­ság megsz­ervezésében, hiszen a Jancsó Benedek Általános Iskolában idén is fele­j­thetetlen farsan­got sik­erült megrendezni.

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

Școala Gimnazială "Jancsó Benedek " 
Általános Iskola

© All Rights Reserved

Sign in to your account